უმაღლესი განათლების სისტემა პოლონეთში

უმაღლესი განათლების სისტემა პოლონეთში შედგება სამი ეტაპისაგან:

  • პირველი საფეხური (ბაკალავრიატი და საინჟინრო სწავლება)
  • მეორე საფეხური (მაგისტრატურა)
  • მესამე საფეხური (დოქტორანტურა)

 

პირველ საფეხურზე სწავლა შეუძლიათ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ საშუალო სკოლის დამამთავრებელი სერთიფიკატი (ატესტატი), რომლის საფუძველზეც საკუთარ ქვეყანაში უფლება აქვთ წამოიწყონ სწავლება ბაკალავრიატზე. საბაკალავრო პროგრამა პოლონეთში გრძელდება 3 წელი (6 სემესტრი), საინჟინრო სწავლება - 3,5 წელი (7 სემესტრი). აღნიშნული საფეხურის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში უფლება ეძლევათ სწავლა გააგრძელონ შემდეგ საფეხურზე - მაგისტრატურაზე.

მაგისტრატურაზე ჩაბარება შეუძლიათ მოქალაქეებს, რომლებსაც გააჩნიათ პირველი საფეხურის დამამთავრებელი დიპლომი, რომლის წყალობითაც საკუთარ ქვეყანაში უფლება აქვთ წამოიწყონ სწავლება მაგისტრატურაზე. სამაგისტრო პროგრამა პოლონეთში გრძელდება 2 წელი (4 სემესტრი) ან 1,5 წელი (3 სემესტრი) და სრულდება მაგისტრის ხარისხის მიღებით.

ზოგიერთ მიმართულებებზე (როგორიცაა მაგალითად ფსიქოლოგია, თეოლოგია, სამართალი და ა.შ.) უნივერსიტეტები გვთავაზობენ უნიფიცირებულ სამაგისტრო პროგრამას, რომელზე სწავლაც შეუძლიათ მოქალაქეებს, რომლებსაც გააჩნიათ საშუალო სკოლის დამამთავრებელი სერთიფიკატი, რომლის წყალობითაც საკუთარ ქვეყანაში უფლება აქვთ წამოიწყონ სწავლება ბაკალავრიატზე. ამ პროგრამაზე სწავლა გრძელდება 5 წელი (10 სემესტრი) შეუწყვეტლივ და სრულდება პროფესიული მაგისტრის ხარისხის მინიჭებით.

სისტემის მესამე საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად საჭიროა მაგისტრის დიპლომი. სადოქტორო პროგრამა გრძელდება 4 წელს (8 სემესტრი) და სრულდება სადოქტორო ნაშრომის დაცვით და დოქტორის ხარისხის მინიჭებით.

შეფასების სისტემა

პოლონურ უმაღლეს სასწავლებლებში შეფასების 5 ბალიანი სისტემაა. საუკეთესო ნიშანია 5, ხოლო ყველაზე ცუდი - 2. კონკრეტული საგნის ჩასათვლელად, საჭიროა მინიმუმ სამიანის (დამაკმაყოფილებელი) მიღება. ზოგიერთ საგნებზე სტუდენტები არ ფასდებიან ნიშნით და ამის ნაცვლად ეწერებათ ჩათვლა ან არ ჩათვლა.

ნიშნების სკალა ასე გამოიყურება:

5 – ძალიან კარგი

4 – კარგი

3 – დამაკმაყოფილებელი

2 – არადამაკმაყოფილებელი

სწრაფი ღილაკები

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.