ენის ცოდნის საჭირო დონე

სწავლა პოლონურ ენაზე

 უცხოელები, რომლებსაც სურთ ისწავლონ პოლონურ ენაზე, კარგად უნდა ფლობდნენ პოლონურ ენას, რაც საშუალებას მისცემთ მათ თავისუფლად მოისმინონ ლექცია-სემინარები უნივერსიტეტში.

 

უცხოელებს შეუძლიათ ისწავლონ პოლონურ ენაზე, თუ:

 • დაასრულეს წლიური მოსამზადებელი კურსი პოლონურ ენაზე სწავლის გასაგრძელებლად, რომელიც ჩატარებული იყო პოლონეთის უმაღლესი განათლების სამინისტროს მიერ აღიარებული აკადემიური ერთეულების მიერ.

ან

 • გააჩნიათ სახელმწიფო კომისიის  მიერ ჩატარებული პოლონური ენის, როგორც უცხო ენის გამოცდის სერთიფიკატი

ან

 • მიმღები უნივერსიტეტისგან მიიღებენ ცნობას, რომ მათი პოლონურ ენაში მომზადების დონე აკმაყოფილებს საჭიროებას და თავისუფლად შეუძლიათ ისწავლონ უნივერსიტეტში პოლონურ ენაზე.

 

თუ კანდიდატი არ ფლობს არცერთ ზემოთ ჩამოთვლილ დოკუმენტს, შესაძლებელია შემოწმებულ იქნას სილეზიის უნივერსიტეტის პოლონური ენისა და კულტურის სკოლის მიერ.

სკოლის მიერ ჩატარებული პოლონური ენის გამოცდა შედგება 2: წერითი და ზეპირი ნაწილებისაგან. ზეპირი გამოცდა ტარდება იმ თემაზე, რომელი მიმართულებითაც კანდიდატი გეგმავს სწავლის გაგრძელებას.

თუ კანდიდატი არასაკმარისად ან საერთოდ არ ფლობს პოლონურ ენას, უნდა გაეცნოს  სილეზიის უნივერსიტეტის პოლონური ენისა და კულტურის სკოლის კურსებს.

 

სწავლა ინგლისურ ენაზე

კანდიდატებმა, რომლებსაც სურვილი აქვთ ინგლისურ ენაზე ისწავლონ, უნდა წარადგინონ ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი აქტუალური სერთიფიკატი.

ყურადღება! არანაირი სერთიფიკატის წარმოდგენა არაა საჭირო, თუ:

 • უცხოელს გააჩნია:

-უცხო ენების ფილოლოგიის დამადასტურებელი დიპლომი

-უცხო ენების მასწავლებელთა კოლეგიის დიპლომი

-საჯარო ადმინისტრირების პოლონური სკოლის დიპლომი

 • სწავლების წინა საფეხურზე სწავლობდა ინგლისურ ენაზე. ასეთ შემთხვევაში ენის დამადასტურებელ დოკუმენტებად ითვლება:

-საზღვარგარეთ გაცემული დამადასტურებელი დოკუმენტი შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ, თუ კანდიდატი სწავლობდა ინგლისურ ენაზე

-დამადასტურებელი დოკუმენტი იმისა, რომ კანდიდატმა დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი პოლონეთში თუ საზღვარგარეთ და სწავლობდა ინგლისურ ენაზე

-საზღვარგარეთ გაცემული ატესტატი, თუ კანდიდატი სწავლობდა ინგლისურ ენაზე

-International Baccalaureate-ის დიპლომი

-European Baccalaureate -ის დიპლომი

-დოკუმენტი, რომ კანდიდატი მუშაობს როგორც იურიდიულად აღიარებული თარჯიმანი

 

 

სილეზიის უნივერსიტეტის მიერ აღიარებული ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატები:

 

 • First certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage – at least Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT) – certificates issued by University of Cambridge Local Examinations Syndicate and University of Cambridge ESOL Examinations.
 • International English Language Testing System IELTS – higher than 6 points – certificate issued by University of Cambridge Local Examinations Syndicate, the British Council and Education Australia.
 • Certificate in English Language Skills (CELS) - level "Vantage" (B2) or "Higher" (C1).
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – at least 510 points from the test (computer based test at least 180 points) and at least 3,5 points in writing section TWE – issued by Educational Testing Service, Princeton, USA.
 • English for Speakers of Other Languages (ESOL) - First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level - issued by City & Guilds Pitman Qualifications (Pitman Qualifications Institute).
 • International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - level "Communicator", level "Expert", level "Mastery" - issued by City & Guilds (City & Guilds Pitman Qualifications).
 • City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6 - issued by City & Guilds.
 • Spoken English Test (SET) for Business - Stage B level "Communicator", Stage C level "Expert", Stage C level "Mastery" - issued by City & Guilds (City & Guilds Pitman Qualifications).
 • English for Business Communications (EBC) - Level 2, Level 3 - issued by City & Guilds (City & Guilds Pitman Qualifications).
 • English for Office Skills (EOS) - Level 2 - issued by City & Guilds (City & Guilds Pitman Qualifications).
 • Test of English for International Communication (TOEIC) – at least 700 points from the test - issued by Educational Testing Service, Princeton, USA.
 • London Chamber of Commerce and Industry (LCCI): English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4 – certificate issued by London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board.
 • London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) - Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE) – certificate issued by London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board.
 • B2 Certificate in English - advantage, B2 Certificate in English for Business purposes - advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2) – TELC exams (The European Language Certificates) administered by WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH or telc GmbH; telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1 – issued by telc GmbH.
 • London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International) – issued by Edexcel; administered by Pearson Language Assessments or Pearson Language Tests.

სწრაფი ღილაკები

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.