Κανόνες, βάσει των οποίων θα επιλέξετε τις σπουδές που θα ακολουθήσετε

Οι αλλοδαποί (δηλαδή τα άτομα που δεν διαθέτουν την πολωνική υπηκόοτητα) μπορούν να σπουδάσουν στην Πολωνία βάσει μια σειράς διαφοερετικών κανόνων. Παρακάτω παρέχονται πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα.

Οι αλλοδαποί μπορούν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιιο της Σιλεσίας :

 

1. Χωρίς δίδακτρά και υποτροφίες.

Το Πανεπιστήμιο της Πολωνίας προσφέρει δωρεάν σπουδές στην πολωνική γλώσσα σε πολίτες που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να εκμεταλλεύτειται την ευκαιρία πρέπει να λάβετε συμμετοχή στον διαδικασία εισαγωγής. Η διαδικασία εισαγωγής αρχίζει τον Ιούνιο κάθε έτους. Για για να συμμετάσχει στην διαδικασία ο φοιτητής πρέπει:

Να εγγραφεί στο σύστημα IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) σύστημα εγγραφής υποψηφίων.

Να έχει θετική αξιολόγηση στο προηγούμενο εκπαιδευτικό σύστημα.

Να ομιλεί την  πολωνική γλώσσα σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να συμμετέχει στις διδακτικές απαιτήσεις των σπουδών του (επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 τουλάχιστον ). Αν ένας υποψήφιος γίνει δεκτός στις δωρεάν θέσεις, δεν θα καταβάλει δίδακτρα. Δεν μπορεί ώστε να λάβει υποτροφία από το ίδρυμα. Το κόστος διαμονονής και διατροφής του θα είναι δική του ευθύνη.  Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας θα προσφέρει στους πολίτες που πρόερχοναι από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω απο 250 δωρέαν θέσεις στις προσφερόμενες σπουδές που διδάσκονται στην πολωνική γλώσσα. Η προσφορά περιλαμβάνει τόσο σπουδές προπτυχιακού αλλά και μεταπτυχικού επιπέδου.

 

2. Με δίδακτρα.

Κάθε αλλοδαπός φοιτητής έχει το δικαιώμα να σπουδάσει καταβάλλοντας δίδακτρα. Αυτό σημαίνει οτι εκός από το να πληρώνει τα δίδακτρα δεν θα έχει το δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε υποτροφία από το ίδρυμα. Επίσης θα πρέπει να αναλάβει να καλύψει μόνος του τα έξοδα διαβίωσης του στην Πολωνία. Για τον υποψήφιο φοιτητή που αποφάσισε να παρακολουθήσει τις σπουδές με δίδακτρα, ακολουθούνται διαφορετικοί κανόνες εισαγωγής σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Η υποψηφίοτητα ενός τέτοιου φοιτητή εξετάζεται από τον πρύτανη του πανεπιστημίου σε συννένοηση με τον κοσμήτορα της σχολής για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος. Η απόφαση για το αν θα γίνει δεκτός ή όχι ένας τέτοιου είδους υποψήφιος εξαρτάται από τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις και από το επίπεδο της γλωσσομάθειας της γλώσσας στην οποία θα παρακολουθεί ο ενδιαφερόμενος τα μαθήματα (πολωνική ή αγγλική).

 

3. Με βάση τους κανόνες που υποχρεούνται να ακολουθήσουν και οι Πολωνοί υπήκοοι.

Ένας συγκεκριμένος αριθμός ατόμων που δεν κατέχουν την πολωνική υπηκοότητα, έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν στην Πολωνία και να αντιμετωπίζονται με το ίδιο τρόπο (σε οτι αφορά τους κανονισμούς) όπως αντιμετωπίζονται οι Πολωνοί φοιτητές (δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν δίδακτρα και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις να λαμβάνον επιπροσθέτως υποτροφία από το Πανεπιστήμιο).

Στο ίδιο πλαίσιο κανονισμών που ακολουθούν και οι Πολωνοί φοιτητές μπορούν σπουδάσουν και οι αλλοδαποί φοιτητές που :

διαθέτουν εν ισχύ την κάρτα του Πολωνού (έγγραφο που αποδεικνύει την πολωνική καταγωγή τους),

διαθέτουν εν ισχύ την άδεια παραμονής στην χώρα,

διαθέτουν το status πρόσφυγα που χορειγείται από την πολωνική κυβέρνηση,

απολάμβανουν την προσωρινή προστασία σε πολωνικό έδαφος,

είναι εργαζόμενοι μετανάστες και έχουν την εθνικότητα ένος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή είναι μέλη οικογένειας που κάποιο μέλος της πληρεί ένα απο αυτά τα κριτήρια, για όσο διαμένουν στην Πολωνία,

να  είναι κάτοχοι άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος που χορηγείται στην Πολωνία,

διαθέτει προσωρινή άδεια διαμονής στην Πολωνία λόγω των γεγονότων που αναφέρονται στα άρθρα αρθ.127, αρθ.159 παρ. 1 και άρθ. 186, παρ. 1 σημείο 3 ή 4 του νόμου της 12ης Δεκεμβρίου 2013,

είναι διακαιούχος επικουρικής προστασίας στην Πολωνία,

είναι υπήκοος κράτους μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), ή της Ελβετίας ή είναι μέλος οικογένειας ενός ατόμου που έχει δικαίωμα μόνιμής διαμόνης στην Πολωνία,

είναι υπήκοος κράτους μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), ή της Ελβετίας ή είναι μέλος οικογένειας ή οποία διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για να καλύψη το κόστος διαβίωσης του ενδιαφερόμενου φοιτητή. Σημείωση τα άτομα που ανήκουν σε αυτήν την κματηγορία δεν έχουν δικαίωμα για υποτροφίες, ειδικές υποτροφίες για άτομα με ειδικές ανάγκες, επίδομα για στέγαση, η επίδομα για την διαβίωση ή άλλου είδους επιδόματα.

4. Ως υπότροφοι

Οι αλλοδαποί φοιτητές μπορούν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας ως υπότροφοι από διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Μπορούν να εξασφαλίσουν υποτροφία από

-την χώρα πρόελευσης τους

-απο την πολωνική κυβέρνση

-από διεθνείς οργανισμούς

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες της πολωνικής κυβέρνησης είναι διαθέσιμές στην ιστοσελίδα της πολωνικής πρεσβείας στην χώρα προλεύσεως του υποψήφιου φοιτητή.

Οι ενδιαφερόμενοι που σκοπέυουν να σπουδάσουν ως υπότροφοι πρέπει

να ενημερώσουν το γραφείο συμβούλων των αλλοδαπών φοιτητών του Πανεπιστημίου της Σιλεσίας.

Οι φοιτητές που δεν γνωρίζουν υπο ποιές προυποθέσεις μπορούν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας παρακαλώ να επικοινωνήσουν με το γραφείο συμβούλων των αλλοδαπών φοιτητών.

 

Shortcuts

E-mail: admission@us.edu.pl

Τηλ. : +48 32 359 22 72

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.